Committee

Organizing Committee


President
Rong-Nan Chien (Taoyuan)
Honorary President
Ding-Shinn Chen (Taipei)
Yun-Fan Liaw (Taoyuan)
Advisory
Wan-Long Chuang (Kaohsiung)
Secretary
 
Secretary General
Chun-Yen Lin (Taoyuan)
Vice Secretary General
Jee-Fu Huang (Kaohsiung)
Cheng-Yuan Peng (Taichung)
Members
Pei-Jer Chen (Taipei)
Pin-Nan Cheng (Tainan)
 
Wan-Long Chuang (Kaohsiung)
Chia-Yen Dai (Kaohsiung)
 
Chao-Wei Hsu (Taoyuan)
Yi-Hsiang Huang (Taipei)
 
Jia-Horng Kao (Taipei)
Chun-Jen Liu (Taipei)
 
Sheng-Nan Lu (Chiayi)
Hung-Chih Yang (Taipei)
 
Sheng-Shun Yang (Taichung)
Chau-Ting Yeh (Taoyuan)
Finance
 
Director
Yi-Hsiang Huang (Taipei)
Vice-Director
Sheng-Shun Yang (Taichung)
Administration
 
Director
Sheng-Nan Lu (Chiayi)
Vice-Director
Chao-Wei Hsu (Taoyuan)
Hung-Chih Yang (Taipei)
Members
Ming-Ling Chang (Taoyuan)
Chien-Hao Huang (Taoyuan)
Public Relations
 
Director
Chia-Yen Dai (Kaohsiung)
Vice-Director
Pin-Nan Cheng (Tainan)
Members
Ming-Jong Bair (Taitung)
Wen-Juei Jeng (Taoyuan)
 
Chih-Lin Lin (Taipei)
Jung-Chun Lin (Penghu)
Local Advisory Board
 
Taiwan Association for the Study of the Liver
Ting-Tsung Chang (Tainan)
Wen-Yu Chang (Kaohsiung)
 
Shou-Dong Lee (Taipei)
Yan-Hwa Wu Lee (Hsinchu)
 
Han-Chieh Lin (Taipei)
Gin-Ho Lo (Kaohsiung)
 
Kwang-Juei Lo (Taipei)
Ih-Jen Su (Tainan)
The Gastroenterological Society of Taiwan
Chi-Sen Chang (Taichung)
Chi-Yang Chang (Taipei)
 
Chun-Chao Chang (Taipei)
You-Chen Chao (Taipei)
 
Jui-Hao Chen (Taipei)
Kuan-Yang Chen (Taipei)
 
Pang-Chi Chen (Taipei)
Jin-Shiung Cheng (Kaohsiung)
 
Cheng-Tang Chiu (Taoyuan)
Han-Mo Chiu (Taipei)
 
Cheng-Hsin Chu (Taipei)
Ming-Chih Hou (Taipei)
 
Tun-Jen Hsiao (Taoyuan)
Tsai-Yuan Hsieh (Taipei)
 
Wen-Hsin Huang (Taichung)
Chia-Long Lee (Taipei)
 
Mau-Hwa Lee (Taipei)
Gi-Shih Lien (Taipei)
 
Jaw-Town Lin (Taipei)
Xi-Zhang Lin (Tainan)
 
Yu-Min Lin (Taipei)
Lein-Ray Mo (Tainan)
 
Shou-Chuan Shih (Taipei)
Maw-Soan Soon (Taichung)
 
Chung-Kwe Wang (Chiayi)
Deng-Chyang Wu (Kaohsiung)
 
Ming-Shiang Wu (Taipei)
Chi-Chieh Yang (Changhua)
 
Pei-Ming Yang (Taipei)
The Digestive Endoscopy Society of Taiwan
Jiann-Hwa Chen (Taipei)
Hsiu-Po Wang (Taipei)
Taiwan Surgical Society of Gastroenterology
Kung-Kai Kuo (Kaohsiung)
King-Teh Lee (Taipei)
Taiwan Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition
Chun-Yan Yeung (Taipei)